Tel:730 410 541
E-mail:biuro@centrum-jakosci.pl
 

Jesteśmy specjalistami od:

 • projektowania od podstaw i wdrażania systemów zarządzania jakością wg norm: ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 3834.
 • prowadzenia auditów wewnętrznych, auditów drugiej strony (dostawców i Klientów);
 • przygotowania merytorycznego przedsiębiorstw do auditów certyfikacyjnych / recertyfikacyjnych, auditów Klientów / dostawców;
 • opracowania dokumentacji systemowej (procedur, instrukcji etc.);
 • doradztwa, szkoleń i konsultacji związanych z problematyką szeroko pojętych systemów zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 3834);
 • identyfikacji i oceny kontekstu organizacji, zainteresowanych stron oraz ryzyk i szans związanych z biznesem i systemem ISO 9001, ISO/IEC 17025;
 • identyfikacji procesów i powiązań między procesami;
 • wdrażania podejścia procesowego oraz oceny funkcjonowania procesów;
 • identyfikacji potencjałów do doskonalenia dotyczących wdrożonego systemu zarządzania jakością;
 • doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością;
 • współpracy z jednostkami certyfikującymi;

 

Coraz częściej konieczność posiadania przez przedsiębiorstwo wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością jest podstawą przy pozyskaniu nowych rynków zbytu, zawarciu nowych kontraktów handlowych, nawiązaniu długoletniej współpracy z nowymi Klientami.

System zarządzania jakością według wymagań norm ISO 3834 dedykowany jest dla przedsiębiorstw stosujących podczas produkcji procesy spawalnicze. Do grupy tej zalicza się wytwórców urządzeń i wyrobów spawanych, producentów konstrukcji spawanych, podmioty świadczące usługi spawalnicze. Wdrożony i certyfikowany system zarządzania ISO 3834 potwierdza zdolność przedsiębiorstwa do produkcji określonych wyrobów w oparciu o ustalone wymagania jakościowe i techniczne oraz kompetencje firmy w zakresie spawania poprzez posiadanie stosownego parku maszynowego, a także realizację prac spawalniczych wyłącznie przez kompetentny personel. Certyfikat na zgodność z ISO 3834 jest gwarantem wysokiej jakości prowadzonych przez przedsiębiorstwo procesów spawalniczych.

System zarządzania jakością oparty o wymagania zawarte w normie ISO/IEC 17025 związany jest z procesami badawczymi, pomiarowymi realizowanymi przez laboratoria badawcze i wzorcujące. Norma ISO/IEC 17025 opisuje wymagania, jakie laboratorium musi spełnić, aby uzyskać akredytację w określonym zakresie usług. Wdrożony i akredytowany system zarządzania jakością ISO/IEC 17025 jest potwierdzeniem kompetencji laboratorium do uzyskiwania miarodajnych danych i wyników. Realizacja wymagań związanych z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg ISO/IEC 17025 pozwala na efektywniejsze (zarówno w sensie merytorycznym, jak i ekonomicznym) zarządzanie laboratorium, a także poprawne i zgodne z przyjętymi standardami wykonywanie prac oraz badań laboratoryjnych.

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 może być wdrożony przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju, zakresu działalności. Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością wyspecyfikowane w normie PN-EN ISO 9001:2015 stanowią uzupełnienie wymagań dotyczących wyrobów i usług. System zarządzania jakością ISO 9001 opiera się na podejściu procesowym, które uwzględnia cykl „Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj” (PDCA), a także na podejściu opartym na ryzyku.

Korzyści stosowania sformalizowanych systemów zarządzania jakością są ogromne. Polegają one głównie na:

 • uporządkowaniu działań przedsiębiorstwa w określonych obszarach działań,
 • stosowaniu mechanizmów ciągłego doskonalenia, które pozwalają przedsiębiorstwu na dostarczanie Klientowi wyrobów i/lub usług spełniających jego wymagania techniczne, jakościowe,
 • wzmocnieniu pozycji na rynku biznesowym,
 • poprawie stosunków z Klientami, dostawcami, kooperantami,
 • spełnieniu wymagań prawnych.

 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu?

Zapraszamy do kontaktu

systemy@centrum-jakosci.pl